List intencyjny w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz promocji walorów przyrodniczych województwa lubelskiego…

Pierwszy młodociany (nielotny) żuraw objęty monitoringiem GPS w ramach projektu.
14 czerwca, 2021
Pierwszy miesiąc obserwacji wędrówek Polesi
14 lipca, 2021
Pierwszy młodociany (nielotny) żuraw objęty monitoringiem GPS w ramach projektu.
14 czerwca, 2021
Pierwszy miesiąc obserwacji wędrówek Polesi
14 lipca, 2021

25 czerwca 2021 r.

w Lubelskim Centrum Konferencyjnym podpisany został List intencyjny w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz ochrony lubelskich żurawi, zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat tego gatunku oraz promocji walorów przyrodniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału przyrodniczego Poleskiego Parku Narodowego.
Pod listem inicjującym akcję „Wędrówki lubelskich żurawi” podpisało się 23 sygnatariuszy, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i samorządowych, uczelni, przedsiębiorców oraz mediów.
– Możemy być dumni z lubelskiej przyrody. Cieszę się, że będziemy działać razem dla dobra lubelskich żurawi i Poleskiego Parku Narodowego.

Sebastian Trojak, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego

Żurawie w Polsce objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Celem projektu „Wędrówki lubelskich żurawi” jest m.in. edukacja mieszkańców dotycząca tych pięknych ptaków gniazdujących na terenie województwa lubelskiego oraz badania, które umożliwią dalszą ochronę tego gatunku.W Poleskim Parku Narodowym co roku gniazduje około 40 par lęgowych żurawi. We wrześniu, w okresie wylotów bywa ich tam nawet 3 tysiące.

 

LIST INTENCYJNY

w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz promocji walorów przyrodniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału przyrodniczego Poleskiego Parku Narodowego
My, niżej podpisani,
deklarujemy wolę współpracy w zakresie działań o charakterze edukacyjnym, naukowym i społecznym, promujących walory przyrodnicze regionu lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Poleskiego Parku Narodowego.
Wspólnym celem partnerów będzie propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska w skali lokalnej i regionalnej,
a w szczególności czynna ochrona żurawi gniazdujących na terenie województwa lubelskiego oraz edukacja mieszkańców województwa lubelskiego i Polski na temat biologii, zagrożeń oraz możliwości ochrony tego gatunku.
Partnerzy zgłaszają gotowość wspierania różnego rodzaju działań realizowanych w ramach długoterminowego projektu pod nazwą „Wędrówki lubelskich żurawi”.
Partnerzy deklarują również wspólną promocję walorów przyrodniczych Województwa Lubelskiego i Poleskiego Parku Narodowego jako miejsca gniazdowania populacji żurawi.

Sygnatariusze
 1. Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, reprezentowany przez: Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastiana Trojaka
 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie reprezentowany przez: Prezesa Zarządu Grzegorza Grzywaczewskiego
 4. Fundacja Dla Przyrody reprezentowana przez: Wiceprezesa Zarządu Adama Lesiuka
 5. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentowana przez: Regionalnego Konserwatora Przyrody Pana Piotra Deptusia
 6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentowany przez: Pana Grzegorza Ulińskiego
 7. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie reprezentowana przez: Zastępcę Dyrektora Piotra Mroza
 8. Poleski Park Narodowy reprezentowany przez: Dyrektora Jarosława Szymańskiego
 9. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie reprezentowany przez: Dyrektora Justynę Jędruch
 10. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie reprezentowany przez: Dyrektora Artura Sępocha
 11. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie reprezentowane przez: Pana Jacka Piaseckiego
 12. Kuratorium Oświaty w Lublinie reprezentowane przez: Kuratora Oświaty Teresę Misiuk
 13. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowany przez: Rektora prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego
 14. Politechnika Lubelska reprezentowana przez: Prorektora do spraw Ogólnych i Rozwoju dr hab. inż. Dariusza Czerwińskiego
 15. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowany przez: Panią dr hab. Danutę Kowalczyk-Pecka
 16. Katolicki Uniwersytet Lubelski reprezentowany przez: Panią dr hab. Magdalenę Lubiarz
 17. Kopalnia Węgla Kamiennego Bogdanka reprezentowana przez: Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych Adama Partykę
 18. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna w Lublinie reprezentowana przez: Prezesa Pawła Wójcika
 19. Radio Lublin reprezentowane przez: Redaktor Naczelną Małgorzatę Piasecką
 20. Telewizja Polska Oddział w Lublinie reprezentowana przez: Dyrektora Ryszarda Montusiewicza
 21. Dziennik Wschodni reprezentowany przez: Zastępcę Redaktora Naczelnego Pawła Buczkowskiego
 22. Kurier Lubelski reprezentowany przez: Prezesa Oddziału Joannę Parczyńską

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *